Archive for april, 2011

FORBEDRET LÆRING I GEOFAG

 
FORBEDRET LÆRING I GEOFAG – MED BRUK AV GEOCLASS
___________________________________________________

av Erling Hugo Jensen,

PhD kandidat ved Institutt for geovitenskap

og en av skaperne av GeoCLASS

Erling.Jensen@geo.uib.no

____________________________

April 2011

__________

Samfunnet er i en rivende utvikling, og vår hverdag ser helt annerledes ut i dag enn for bare 10 år siden. Dette gjelder også innenfor kunnskapsformidling. I 2000 inngikk Statoil en samarbeidsavtale med universitetene i Norge for å styrke og modernisere undervisningen innenfor geologi og geofysikk. Ett av prosjektene som ble unnfanget resulterte i e-læringssystemet GeoCLASS gjennom et samarbeid mellom bl.a. professor Leiv-J. Gelius ved Institutt for geofag (UiO) og professor Tor Arne Johansen ved Institutt for geovitenskap (UiB).

GeoCLASS er et dyptgående e-læringssystem som i dag omfatter petroleumsrelatert geofysikk, og det arbeides med å utvide fagområdet til også å dekke petroleumsrelatert geologi og petroleumsteknologi.

Systemet er utviklet for å presentere realfag på en god pedagogisk måte. Det vil si at det takler å håndtere tyngre teori med avanserte likninger. Fagstoffet er oversiktelig og søkbart slik at man kan benytte det som et oppslagsverk så vel som et læreverk. Fagstoffet formidles på en inspirerende måte og gir noe utover den tradisjonelle lærings- og undervisningssituasjonen. Disse målsettingene har virket som et fyrtårn for å styre utviklingen i en fremtidsrettet retning.

Brukerne av GeoCLASS har ulikt utgangspunkt, varierende motivasjon og forskjellige mål. Derfor presenterer vi fagstoffet på flere nivåer. I åpningsportalen blir scenen satt og den kan brukes som utgangspunkt til å forklare overordnede prinsipper. Hvert fagemne har en introduksjon, og en nysgjerrig student eller en undrende gruppeleder i en bedrift, blir ikke skremt vekk av greske bokstaver som slåss om oppmerksomheten i kompliserte matematiske uttrykk.

I introduksjonene får man en liten oversikt over fagområdet gjennom video, animasjoner, bilder og tale. Ønsker man å fordype seg i emnet kan man gå løs på modulen. Her foregår storparten av den teoretiske kunnskapsformidlingen presentert i digital bokform.

For å gjøre modulene så nyttige som mulig for alle brukerne presenterer vi også her innholdet på flere nivåer. Hovednivået utgjør en rød tråd gjennom emnet. Mer generelle eller spesielle teorier, utledninger og ekstra eksempler ligger i undernivåer som spesielt interesserte kan fordype seg i. En case-komponent er også like rundt hjørnet. Den har en mer praktisk tilnærming til fagområdet og viser hvordan de ulike teoriene brukes for å løse praktiske problemer knyttet opp mot reelle eksempler fra industrien.

En tradisjonell lærebok har i stor grad en overvekt av tekst ispedd en del statiske illustrasjoner. I GeoCLASS er teksten spisset og mer kortfattet. En del av illustrasjonene er statiske, slik som i en bok, mens mange er animert. En digital plattform åpner for interaktive virkemidler som kan styrke læringen, slik som simuleringer der man kan se konsekvensen av ulike valg, animasjoner, videoer og oppgaver hvor man får umiddelbar tilbakemelding.

GeoCLASS har erstattet annen pensumlitteratur og brukes i flere kurs ved UiO og UiB.

I tillegg brukes det i forbindelse med kurs i industrien både i Norge og i utlandet.

Systemet åpner også for fjernstudier med samlinger der man gjennomgår de mest sentrale og problematiske temaene, eller man fokuserer på oppgaveløsing. Tilbakemeldingene fra brukerne er meget positive. De som underviser har klart å effektivisere læringsprosessen, der de i større grad kan henvise studentene til selvstudium og benytte GeoCLASS i klasserommet til å gå igjennom det som er uklart. Gjennom de mange illustrasjonene sparer de også betydelig tid som tidligere gikk med til å tegne figurer på tavla som i en stakkars student sine notater var mer eller mindre leselige i eksamensinnspurten.

Læreverket er tilgjengelig via internett, og er bare noen tastetrykk unna for både studenter og lærere. Produksjon og vedlikehold av innhold er også mer dynamisk enn i en tradisjonell lærebok. Feil, mangler eller ønskede justeringer for å forbedre kvaliteten blir utført fortløpende og den oppdaterte versjonen blir umiddelbart tilgjengelig for samtlige brukere.

GeoCLASS er skapt med realfag i tankene og har et naturlig utvidelsespotensial til nærliggende fagområder av det som dekkes i dag. Men det vil sikkert også kunne være en god plattform for andre fagområder.

GeoCLASS utvikles og administreres av UniGEO som er delvis eid av Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

De to bildene nedenunder viser eksempler på sider fra hovednivået i modulen Survey Planning.

.

 Klikk på bildene for forstørrelse

______________________________________
.
VIDEO:
Se også vidoen GeoCLASSPresentation, avspillbar i QuickTime eller VLC Media player. For de som ikke har det, klikk bildet nedenfor og gå videre på «Play Presentation» som angitt ved den røde markeringen (krever Flash Player):
.
.
.
______________________________________________
.

MÅNEDENS TIPS – April 2011

ROLLESPILL – HVILKEN ROLLE SPILLER DET DA?

 

Torild Jacobsen – Skuespiller, Ph.D.

KomLab – Det Medisinsk-odontologiske fakultet, UiB

Torild.Jacobsen@isf.uib.no

_________

April 2011

_________

Jeg har tidligere vært skuespiller ved Den Nationale Scene og tok nylig Ph.d. ved Det medisinsk-odontologiske fakultet med en avhandling om fiksjonsbasert kommunikasjonstrening for medisinstudenter. Jeg har forholdsvis bred erfaring med ulike måter å benytte rollespill på.

Fordelen med å bruke rollespill i profesjonsutdannelse mener jeg først og fremst handler om at den som skal trene får en opplevelsesbasert erfaring hvor ikke bare den kognitive delen er involvert, men hele mennesket i all sin bredde og kompleksitet. Dette er et tema jeg har forsøkt å nærme meg gjennom et essay. Min tese er at mye kunnskap kan man lese seg til, men en del type kunnskap, deriblant kommunikative ferdigheter, trenes best ved å leve seg inn i.

Mine erfaringer med rollespill kan deles inn i fire brukspraksiser:

1) Rollespill mellom skuespiller og undervisere hvor spillet tematisere ulike kliniske emner (En ukes kommunikasjonskurs, 3.studieår, medisin).

2) Tre-gruppespill hvor studentene roterte mellom rollene lege, pasient og observatør (samme kurs).

3) Interaktivt rollespill i plenum (Konsultasjonskurs, 6.studieår, medisin).

4) En-til-en rollespill mellom trenet simulert pasient og student (KomLab, 3.studieår, medisin).

Det inntrykk jeg sitter med (og som også understøttes av forskning på området) er at rollespillets troverdighet er avgjørende for studentenes læringsutbytte. Da jeg i 2008 begynte å instruere ni pensjonister til å spille pasient på KomLaben, la vi stor vekt på troverdigheten i spillet. Etter en del prøving og feiling kom jeg frem til seks punkter som kunne bidra til å styrke rollefremstillingen. Listen kan sikkert både nyanseres og diskuteres, men jeg mener den vil kunne benyttes som verktøy ved alle typer rollespill innen profesjonsutdannelse.

Som simulant / rollekarakter (uavhengig av hvilken karakter du skal gestalte) vil du kunne nyansere ditt uttrykk, og derved gjøre det mer troverdig ved å:

1) Bevisst variere bruk av din stemme i intensitet, tale-tempo og styrke

2) Bevisst gjøre bruk av pauser (som virker særdeles av-automatiserende av persepsjonen); snuble i ord, korrigere egne utsagn og / eller enkeltord.

3) Nøle når den du er i dialog med benytter ord som er litt fremmed for den karakteren du fremstiller.

4) Blikk-kontakt kan brukes bevisst unnvikende, intenst eller noe midt i mellom alt etter hva slags person du fremstiller.

5) Utnytte de temaene som er skamfulle eller vanskelige å snakke om ved å vise tydelig kroppslig og verbal motstand.

6) Vise at du er overrasket over overraskende spørsmål.

Mitt siste tips: Sett av tid til å bli kjent med den rollefiguren du skal fremstille.

__________________________________________.
.
Se også kommentar Fra Staben
.

Arkiv for Innspill og Månedens Tips

Inviterte INNSPILL og MÅNEDENS TIPS  for blir lagret månedlig  her under ARCHIVES når neste innlegg er på plass. Det er ikke lagt opp til å kommentere direkte her, men det er nårsomhelst mulig å ta opp igjen tråden ved å lage et innlegg under FORUM NETTVERK.

.