ROLLESPILL – HVILKEN ROLLE SPILLER DET DA?

 

Torild Jacobsen – Skuespiller, Ph.D.

KomLab – Det Medisinsk-odontologiske fakultet, UiB

Torild.Jacobsen@isf.uib.no

_________

April 2011

_________

Jeg har tidligere vært skuespiller ved Den Nationale Scene og tok nylig Ph.d. ved Det medisinsk-odontologiske fakultet med en avhandling om fiksjonsbasert kommunikasjonstrening for medisinstudenter. Jeg har forholdsvis bred erfaring med ulike måter å benytte rollespill på.

Fordelen med å bruke rollespill i profesjonsutdannelse mener jeg først og fremst handler om at den som skal trene får en opplevelsesbasert erfaring hvor ikke bare den kognitive delen er involvert, men hele mennesket i all sin bredde og kompleksitet. Dette er et tema jeg har forsøkt å nærme meg gjennom et essay. Min tese er at mye kunnskap kan man lese seg til, men en del type kunnskap, deriblant kommunikative ferdigheter, trenes best ved å leve seg inn i.

Mine erfaringer med rollespill kan deles inn i fire brukspraksiser:

1) Rollespill mellom skuespiller og undervisere hvor spillet tematisere ulike kliniske emner (En ukes kommunikasjonskurs, 3.studieår, medisin).

2) Tre-gruppespill hvor studentene roterte mellom rollene lege, pasient og observatør (samme kurs).

3) Interaktivt rollespill i plenum (Konsultasjonskurs, 6.studieår, medisin).

4) En-til-en rollespill mellom trenet simulert pasient og student (KomLab, 3.studieår, medisin).

Det inntrykk jeg sitter med (og som også understøttes av forskning på området) er at rollespillets troverdighet er avgjørende for studentenes læringsutbytte. Da jeg i 2008 begynte å instruere ni pensjonister til å spille pasient på KomLaben, la vi stor vekt på troverdigheten i spillet. Etter en del prøving og feiling kom jeg frem til seks punkter som kunne bidra til å styrke rollefremstillingen. Listen kan sikkert både nyanseres og diskuteres, men jeg mener den vil kunne benyttes som verktøy ved alle typer rollespill innen profesjonsutdannelse.

Som simulant / rollekarakter (uavhengig av hvilken karakter du skal gestalte) vil du kunne nyansere ditt uttrykk, og derved gjøre det mer troverdig ved å:

1) Bevisst variere bruk av din stemme i intensitet, tale-tempo og styrke

2) Bevisst gjøre bruk av pauser (som virker særdeles av-automatiserende av persepsjonen); snuble i ord, korrigere egne utsagn og / eller enkeltord.

3) Nøle når den du er i dialog med benytter ord som er litt fremmed for den karakteren du fremstiller.

4) Blikk-kontakt kan brukes bevisst unnvikende, intenst eller noe midt i mellom alt etter hva slags person du fremstiller.

5) Utnytte de temaene som er skamfulle eller vanskelige å snakke om ved å vise tydelig kroppslig og verbal motstand.

6) Vise at du er overrasket over overraskende spørsmål.

Mitt siste tips: Sett av tid til å bli kjent med den rollefiguren du skal fremstille.

__________________________________________.
.
Se også kommentar Fra Staben
.

Arkiv for Innspill og Månedens Tips

Inviterte INNSPILL og MÅNEDENS TIPS  for blir lagret månedlig  her under ARCHIVES når neste innlegg er på plass. Det er ikke lagt opp til å kommentere direkte her, men det er nårsomhelst mulig å ta opp igjen tråden ved å lage et innlegg under FORUM NETTVERK.

.